กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยารักษาราชการแทนนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.พะเยา และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561 – 2565) และพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดแนวทางการพัฒนา

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222