job copy

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม อบต.เชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคำ มี นางสาวจันทร์ทิพย์ นันทะ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาโครงการที่เพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

26090 resize

26095 resize

26091 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222