วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม อบต.เชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคำ มี นางสาวจันทร์ทิพย์ นันทะ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาโครงการที่เพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

26090 resize

26095 resize

26091 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222