วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ตลาดนัดชายแดนบ้านฮวก ม.12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายศักดิ์ชัย โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก ที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาถึงพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมอาชีพ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไป  ซึ่งในส่วนของ อบจ.พะเยา ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ให้บริการตัดผม ฟรี แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับชำระภาษีน้ำมัน โรงแรม และรับฟังปัญหาความเดือนร้อน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222