วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 อบจ.พะเยา ได้กำหนดจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีความตระหนักถึงผลดีของการมีวินัยและการรักษาวินัย โดยมี นายแสวง บุญรักศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222