วันที่ ๑7 เมษายน 2๕62  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา ข้าราชการ และลูกจ้าง อบจ.พะเยา  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ประจำปี ๒๕62  เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรและขอขมาลาโทษตามประเพณีอันดีงามของชาวเหนือที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา  และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้มั่นคงสืบไป

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222