กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) ปีงบประมาณ 2563

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222