กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕62 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222