กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง คำแนะนำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุผลสำเร็จ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222