กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดพะเยา ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 436 ล้านบาทเศษ ได้แก่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมอาคารด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา 2)โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบอาคารด่านชายแดนในพื้นที่ส่วนสนับสนุน 3)โครงการศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านและแสงไฟส่องสว่าง 4) โครงการแผนแม่บทโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟรางคู่ สายเด่นชัย - พะเยา -เชียงของ 5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 6)โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมฝึกอบรมและสื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพจิต และปิติสุขแห่งจิตวิญญาณสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล 7) โครงการธนาคารสมองและโรงเรียนมรดกภูมิปัญญา 8) โครงการศึกษาออกแบบและแผนแม่บทศูนย์วิจัยนกยูงไทยระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางล้านนา - ล้านช้าง 9)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา 10 )โครงการบำบัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจากชุมชนก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยาโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ทั้ง 10 โครงการได้ผ่านการกลั่นกรองจากสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222