กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมในพิธีเปิดงานวันดอกคำใต้งาม และของดีอำเภอดอกคำใต้  ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  

           การจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ โดยการริเริ่มของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน “วันดอกคำใต้บาน” จัดครั้งแรกเมื่อปี 2529 ห้วงระยะเวลาจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อการจัดงานใหม่เป็น “งานวันดอกคำใต้งานและขอดีอำเภอดอกคำใต้ และเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นธรรมเนียมประเพณี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงความรักความสามัคคี และความเข้มแข็งของคนดอกคำใต้  เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  และของดีอำเภอดอกคำใต้ ตลอดจนเป็นการยกระดับการทำงานของสตรีทุกระดับ เพื่อป้องกันศักดิ์ศรีของสตรี  ซึ่งในปีนี้ทาง อบจ. พะเยา ในสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 230,000 บาท สำหรับการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่างๆ  และปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยามอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน
           การจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3 วัน 3 คืน โดยมีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ  ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง การประกวดคนดีศรีดอกคำใต้ การประกวดสตรีงามพร้อม และประกวดนางสาวดอกคำใต้  นิทรรศการการออกร้านของแต่ละตำบล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี อ.ดอกคำใต้ การประกวดซุ้มผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละตำบล การแสดงของเยาวชน/ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 

5BFEF92F-953F-421A-90F3-D2D2D6523A09 resize

B5EC8646-EAEB-40F7-B248-06B80E3F9996 resize

S  11878402 resize

410260 resize

410228 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222