job copy

        วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถนนชายกว๊านพะเยา ริมกว๊านพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหรืออาหารแห้ง ในโครงตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตล้านนาตามครรลองจารีตวัฒนธรรมประเพณี และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222