job copy

          วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล รวมพลคนดีของสมเด็จย่า SW.PY.Mini Marathon 2019 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่ง เป็นการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้มีสุขภาพดี รวมทั้งการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

1 resize

2 resize

4 resize

3 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222