job copy

          วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมูลนิธีคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ในการมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการในจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 จำนวน 101 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยเด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่ ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

          สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศ โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ โดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปี เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222