job copy

          วันที่ 20 มกราคม 2562 ที่บริเวณหาดอิงกว๊าน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และกว๊านพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่ง อำเภอเมือง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการแสดงพลังความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง แหล่งท่องเที่ยว และทำความสะอาดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดยกิจกรรมในวันนี้จัดทำในรูปแบบประชารัฐร่วมใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณกว๊านพะเยาฝั่งตะวัน คลุมพื้นที่ 5 ตำบล ระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร เริ่มประกอบกิจกรรมพร้อมกัน 5 จุด ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น และตำบลแม่ใส โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

DSC 0978 resize

DSC 0990 resize

DSC 1016 resize

DSC 1044 resize

DSC 1035 resize

DSC 1029 resize

DSC 1050 resize

DSC 1036 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222