job copy

          วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาและเด็กพิการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก อีกทั้งยังให้ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก การเอาใจใส่ ดูแล อบรมสั่งสอนให้เด็กรู้หน้าที่ของตนเอง สังคม สามารถปฏิบัติตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้

1

2

3

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222