job copy

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา มอบหมายให้ นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพะเยาตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยตามหลัก 3 ช รวมถึงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222