job copy

          วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่ง อบจ.พะเยา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีสมาชิกสภา อบจ.พะเยา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย เข้ารวมประชุม

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222