วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ รุ่นที่ 37 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (เน็ตประชารัฐ) แล้วเสร็จใน 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย และมีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนมากว่า 1 ล้านคน ครบทุกหมู่บ้าน และใช้งานเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 5 ล้านคน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้และข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐเกิดการใช้ประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน และมีความรู้เท่าทันดิจทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็น เน็ตอาสาประชารัฐ ทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนา และความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน โดยกำหนดการอบรมทั้งสิ้น 77 ครั้ง ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 37 โดยมีผู้อาสามาทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐครบทั้ง 265 หมู่บ้าน

 

1       

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222