job copy

          วันที่ 4 มกราคม 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา สนับสนุนรถจักรยาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โดยรายได้จะนำไปใช้ในภารกิจสาธารณกุศล ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ ที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีล้านนา จัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

DSC 9715 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222