กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เอื้องดอยเกมส์ โดยมี นายสมเนตร มุสิกะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขตอำเภอแม่ใจ ร่วมในพิธีเปิดด้วย โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลและเชื่อมความสัมพันธ์ เอื้องดอยเกมส์ ขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพนามัยที่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222