หน่วยตรวจสอบภายใน
chadchadaporn-kangrang
นางชัชฎาพร แข็งแรง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
akarat-fluusang-2
นายเอกรัตน์ ฟูแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
weena-phormphao
นางวีณา พรหมเผ่า
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
jarunee-boonyung
นางสาวจารุณี บุญยัง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222