กองพัสดุและทรัพย์สิน
  ladda-thongta-2
นางสาวลัดดา ทองทา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 
ฝ่ายพัสดุ
  ladda-thongta-2
 นางสาวลัดดา ทองทา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
sopit-singchai-2
นางสาวโศภิต  สิงห์ชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
kanlaya-juntawong-2
นางกัลยา จันต๊ะวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
nonlaor-junhom-2
นางนวลละออ จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 pakjeera-namtaisong-2
 นางภัคจิรา นามไธสงค์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 
Doungkamol-Tungtrutsa
นางดวงกมล ตั้งตรัสสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Araya-Polnsan
นางอารยา พลแสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ratree-banjoong
นางสาวราตรี บรรจง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  
 
ฝ่ายทรัพย์สิน
  wanjan-somboon-2
 นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
jenpanaporn-fluusang
นายเจนพนากรณ์  ฟูแสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
wipasinee-na-lampang-2
นางสาววิภาสินีย์  ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

Pattama-Chaonan
นางสาวปัทมา  ชาวน่าน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
Thawanrat-Khonhan
นางสาวธวันรัตน์  คนหาญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

Alisa-Sukjai
นางสาวอลิษา  สุขใจ
คนงานทั่วไป
Pijitta-Wongkhat
นางสาวพิจิตรา  วงค์ขัติ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222