กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

กองพัสดุและทรัพย์สิน
  Por-Or-Narinda
นางณรินดา  ดารุณภักดี
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 
ฝ่ายพัสดุ
  ladda-thongta-2
 นางสาวลัดดา ทองทา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
sopit-singchai-2
นางสาวโศภิต  สิงห์ชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
kanlaya-juntawong-2
นางกัลยา จันต๊ะวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
nonlaor-junhom-2
นางนวลละออ จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 pakjeera-namtaisong-2
 นางภัคจิรา นามไธสงค์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Araya-Polnsan
นางอารยา พลแสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
ratree-banjoong
นางสาวราตรี บรรจง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  
 
ฝ่ายทรัพย์สิน
  wanjan-somboon-2
 นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
jenpanaporn-fluusang
นายเจนพนากรณ์  ฟูแสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
wipasinee-na-lampang-2
นางสาววิภาสินีย์  ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222