กองช่าง
  Poror-Adun-Wongchangngern-2
 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  Numchai-Sitti-2
 นายนำชัย สิทธิ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
Tanin-Saklor-2
นายธานินทร์ สักลอ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
Wachirasak-Sriwisuitsomboon-2
นายวชิรศักดิ์ ศรีวิสุทธิ์สมบุญ
สถาปนิกชำนาญการ
Sawit-Doerndoa2
นายสาวิตต์ เดือนดาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 Surakit-Klongrub-2
 นายสุรกิจ คร่องรับ
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Sittimon Jaiyen
นายสิทธิมนต์ ใจเย็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
ฝ่ายเครื่องจักรกล
  black
 
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
Piyapong-Mulinta2
นายปิยะพงษ์ มูลอินต๊ะ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 Sopit-Flusang-3
นายโศภิต ฟูแสง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Adirek-Lerstkum-2
นายอดิเรก เลิศคำ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Prawit-Tipboonlurng
นายประวิทย์ ติ๊บบุญเรือง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Sumet-Kongmuang-2
นายสุเมธ กองเมือง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
Jirawat-Wongma-2
นายจิระวัฒน์ วงศ์มา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

ฝ่ายพัฒนาชนบทและส่งเสริมการลงทุน 

  Kraisorn-Kumjundee
  ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร  คำใจดี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชนบทและส่งเสริมการลงทุน
Poramate-Yodket
 นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Chongwut-Wasuwat
นายทรงวุฒิ วสุวัต
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
Sopa-Tatib
นางโสภา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tebbordin-Munrai-2
นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Pissanu-Chaipan2
นายพิษณุ ชัยปัน
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
Pitipong-Kantawongsa
นายปิตุพงศ์ คันธวงศา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Jetsada-Chaiworn-2
 นายเจษฎา ชัยวร
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

Yongyut-Thongkumkerd2
  นายยงยุทธ  ทองคำเกิด
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
 Teerasak-Uttayota
นายธีระศักดิ์  อุทธโยธา
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
Jarin-Hongtong-2
นายจรินทร์  หงษ์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
Sangwarl-Wongwarl
สิบเอกสังวาลย์  วงศ์วาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายก่อสร้าง

Nawin-Somrit2
นายนาวิน สมฤทธิ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 
Manus-Tissooksai-2
นายมานัส ทิศสุกใส
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 Naridsara-Rattanakasemkul2
 นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Adul-Paisansak-2
นายอดุลย์ ไพศาลศักดิ์
นายช่างโยธาอาวุโส
Prayut-Wongerl
นายประยุทธ์ วงศ์เอ้ย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Amornrutt-Yarangsri
นางอมรรัตน์ ยารังษี
นายช่างโยธาอาวุโส 
 
 

 

 

ลูกจ้างประจำ 

Somkuan-Na-Lumpang
นายสมควร  ณ ลำปาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 Chuchart-Mahawong
นายชูชาติ  มหาวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 Piched-Chaimuang
นายพิเชษฐ  ไชยเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

Kitipong-Panking
นายกิตติพงษ์  พันธ์กิ่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Somchai-Nanjit
นายสมชาย นารจิตต์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
Tanawatt-Wiyanun
นายธนวัฒน์  วิยานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Chokechai-Jeekumwan
นายโชคชัย  จี๋คำวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 tawatchai-phromsen
นายธวัชชัย พรหมเสน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Siripan-Kumwongsa
นายสิริพันธ์  คำวงสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Amornpan-Kantachai
นายอมรพันธุ  กันทะชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 Nattachai-Tunfun
นายณัฐชัย  ตั๋นฝั้น
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
Ratchanon-Kumwongsa
นายรัชชานนท์ คำวงสา
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
Theerapong-Chomchuen
นายธีรพงษ์  ชมชื่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Teerachai-Jaijom
นายธีรชัย  ใจจม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 Sujika-Racha
นางสาวสุจิกา  ราชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
yodsapat-wongprasit
นายยศพัทธ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

Janlong-Thipthong
นายจรรโลง  ทิพย์ทอง
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
 Pratuan-Promtum
นายประทวน  พรมตุ้ม 
 พนักงานเครื่องสูบน้ำ
 Luean-Yotha
นายเหลื่อน  โยธา
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
 Phaiboon-Thamajak
นายไพบูลย์  ธรรมจักร
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
Boonmark-Tojampa
นายบุญมาก  โทจำปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Boonsri-Srikum
นายบุญศรี  ศรีคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Sanga-Kanthawang
นายสง่า  กันทะวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
Sakda-Kayankay
นายศักดา  ขยันขาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Kriangkrai-Prangrid
นายเกรียงไกร  ปรังริด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Teerapong-Yawichai
นายธีรพงศ์  ยาวิชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Yon-Pingmuang
นายยนต์  ปิงเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
Phet-Ngoenyen
นายเพชร  เงินเย็น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Somwiang-Jaiwang
นายสมเวียง  ใจวัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Nawarit-Promwong
นายนวฤทธิ์  พรหมวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Suabpong-Bunjob
นายสืบพงษ์  บรรจบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
Vitsanuphan-Raunsron
นายวิษณุพันธ์  เรือนสอน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Tawit-Kammoonsuab
นายทวิช  คำมูลสืบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
anugun-buabansri
นายอนุกูล บัวบานศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
 
 
Yok-Thinlampang
นายยก  ถิ่นลำปาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Duangdee-Warit
นายดวงดี  วาฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Aem-Tanu
นายเอ็ม  ทะนุ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 Montree-Phakadaeng
นายมนตรี  ผกาแดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Tin-Inta
นายทิน  อินตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Saman-Kaainta
นายสมาน  ก๋าอินตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Sayam-Wijairattanasiri
นายสยาม  วิจัยรัตนศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 Kittisak-Chaisan
นายกิตติศักดิ์  ไชยสาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Suwan-Janngam
นายสุวรรณ  จันทร์งาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
     
Songkran-Phanphuet
นายสงกรานต์  พันธ์ุพืช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Aekkapol-Kanta
นายเอกพล  กันตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Pongsan-Sukum
นายพงษ์สันค์  สุคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
somphol-promsurin 
นายสมพล พรมสุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

Sakda-Ngeanyen 
 คนงานทั่วไป
Pitthayakom-Yangjaroen
นายพิทยาคม  ยังเจริญ
คนงานทั่วไป
 Songkrish-Muangchum
นายทรงกริช  เมืองชุม
คนงานทั่วไป
Piriya-Somsri
นายพิริยะ  สมศรี
คนงานทั่วไป
Jarinya-Phaithoon
นางจริญญา  ไพฑูรย์
คนงานทั่วไป
Vorapoj-Boonchauy
นายวรพจน์  บุญช่วย
คนงานทั่วไป
Tasanapong-Sompan 
นายทัศนพงศ์  สมภาร
คนงานทั่วไป
 Sirirak-Pachana
 นางสิริรักษ์  ภาชนะ
 คนงานทั่วไป
Watanachai-Sankawn
นายวัฒนชัย  สันกว๊าน
คนงานทั่วไป
Assaween-Jinapun
นายอัศวีน  จิณปัน
คนงานทั่วไป
Sariya-Nongarb 
นางสาวสาริยา  หนองอาบ
คนงานทั่วไป
 Jiratthikan-Phopluk
นายจิรัฐติกาล  เพาะปลูก
คนงานทั่วไป
Krissada-Parajum
นายกฤษฎา  ภาระจำ
คนงานทั่วไป
Panom-Boonkeng
นายพนม  บุญเก่ง
คนงานทั่วไป
Panuwatchai-Yama 
นายภานุวัฒน์ชัย  ยะมา
คนงานทั่วไป
 Piyapong-Muangchum
นายปิยะพงษ์  เมืองชุม
คนงานทั่วไป
Wirachai-Yana
นายวีระชัย  ยานะ
คนงานทั่วไป
Kittiton-Audta
นายกิตติธร  อุดทา
คนงานทั่วไป
Satchana-Kueakool 
นายสัฌชนะ  เกื้อกูล
คนงานทั่วไป
 Somkiart-Pinchai
นายสมเกียรติ  ปินใจ
คนงานทั่วไป
Somphop-Thepthong
นายสมภพ  เทพทอง
คนงานทั่วไป
Rungsuriya-Chaochua
นายรุ่งสุริยา  ชาวเชื้อ
คนงานทั่วไป
Aekkalak-Somsri 
นายเอกลักษณ์  สมศรี
คนงานทั่วไป
 Surin-Kumchaiya
นายสุรินทร์  คำชัยยะ
คนงานทั่วไป
Wisanurat-Jaiya
นายวิษณุรัตน์  ใจยา
คนงานทั่วไป
Somkiat-Kumdee
นายสมเกียรติ  คำดี
คนงานทั่วไป
Thawatchai-Chaiwut 
นายธวัชชัย  ไชยวุฒิ
คนงานทั่วไป
Jarunee-Yodaim-2 
นางจารุณี  ยอดเอี่ยม
คนงานทั่วไป
Kittithat-Rongkhankaew
นายกิตติทัต  ร้องขันแก้ว
คนงานทั่วไป
Worapong-Thipthong
นายวรพงษ์  ทิพย์ทอง
คนงานทั่วไป
Pipop-Wuttisri 
นายพิภพ  วุฒิศรี
คนงานทั่วไป
 Prasong-Kayankai
นายประสงค์  ขยันขาย
คนงานทั่วไป
Sakda-Mamen
นายศักดา  มาเม่น
คนงานทั่วไป
Tinnakorn-Tongtip
นายทินกร  ทองทิพย์
คนงานทั่วไป
Wuttichai-Tabao 
นายวุฒิชัย  ตาเบ้า
คนงานทั่วไป
 wasan-yacharean
นายวสันต์  ยาเจริญ
คนงานทั่วไป
Kittipong-Wongsa
นายกิตติพงษ์  วงษา
คนงานทั่วไป
Sujin-Intapanya
นายสุจินต์  อินต๊ะปัญญา
คนงานทั่วไป
Adisak-Chaochue 
นายอดิศักดิ์  ชาวเชื้อ
คนงานทั่วไป
 Wirot-Ruansri
นายวิโรจน์  เรือนศรี
คนงานทั่วไป
Boonmee-Seeneil
นายบุญมี  สีนิล
คนงานทั่วไป
Nobpharat-Khueankaew
นายนพรัตน์  เขื่อนแก้ว
คนงานทั่วไป
Wisanu-Pongsriya 
นายวิษณุ  พงษ์ศรียา
คนงานทั่วไป
 Rattapol-Arunthaweechai
นายรัฐพล  อรุณทวีชัย
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
hatsadin-kammee
นายหัสดินทร์ คำมี
คนงานทั่วไป 
 komsan-fusang
นายคมสัน ฟูแสง
คนงานทั่วไป
chakkid-promsuk
นายจักรกฤษ พร้อมสุข
คนงานทั่วไป
worawit-wongchaiya
นายวรวิทย์ วงศ์ไชยา
คนงานทั่วไป
Suppachai-Srichai
นายศุภชัย ศรีชัย
คนงานทั่วไป 
 Nipitpon-ratchanat
นายนิพิฐพนธ์ ราชเนตร
คนงานทั่วไป
susadee-sukkasame
นายดุษฎี สุขเกษม
คนงานทั่วไป
kittipong-wongkhat
นายกิตติพงษ์ วงค์ขัติ
คนงานทั่วไป
 
 
คนงานทั่วไป 
 yothin-khattiprom
นายโยธิน ขัติพรม
คนงานทั่วไป
chaiphat-In-on
นายชัยพัทธ์ อินอร
คนงานทั่วไป
 Kritsana-Manakul
 นายกฤษณ  มานะกุล
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
Anusorn-Warit 
 นายอนุสรณ์  วาฤทธิ์
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 Surachai-Sringam
 นายสุรชัย  ศรีงาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
Tanadon-Boonkam
นายธนดล  บุญก้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Tewarak-Paodee
นายเทวรักษ์  เผ่าดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
MingKhwan-Paentong 
นายมิ่งขวัญ  แผ่นทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 Chanitphon-Srikham
นายชนิตพล  ศรีคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Krittidech-Kattprom
นายกฤติเดช  ขัติพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Chatchawan-Chaisan
นายชัชวาล  ไชยสาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Prayong-Wansiang 
นายประยงค์  หวานเสียง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tammachad-Puangmara
นายธรรมชาติ  พวงมาลา
คนงานทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222