กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

กองแผนและงบประมาณ
  poror-jantip-nunta-2
 นางสาวจันทร์ทิพย์  นันทะ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
 
 
ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
  ulai-nunta-2
 นางสาวอุไร นันทะ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
sompob-champookpun-3
สิบเอกสมภพ แช่มพุกพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
suree-pongwilai-2
นางสุรีย์ พงษ์วิไล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
malee-poonpolnsanchai
นางมาลี พูนพลแสนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 karngana-tongkum
 นางสาวกาญจนา ทองคำ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  
 
ฝ่ายนโยบายและแผน
Angsumalee wonglarth  
 นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
sombat-sianghen-2
นายสมบัติ เซี่ยงเห็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Sirinthip-Lerdkum-2
นางสาวสิรินทิพย์ เลิศคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
pornsawan-khumpukeol
นางพรสวรรค์ ขำภูเขียว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
 
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
  somsad-prachumkhong
 นายสมศาสตร์ ประชุมของ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
supaporn-kaewpook-2
นางกัญจน์ชญา แก้วปุก 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
niwat-wongboonma
นายนิวัติ วงศ์บุญมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222