กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

กองคลัง
Por-Or-Malinee  
 นางมาลินี  วัชระวรกานต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ฝ่ายการเงิน
  kotchapron-tamwongsorn-2
 นางสาวกชพร ตามวงศ์ศร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

supadtra-mahawan-2
นางสาวสุพัตรา มหาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Natchaporn-Vannajak
นางสาวณัฏฐ์ชพร  วรรณจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
girada-pongrangsri
นางสาวจิลดา ปงรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
suwimon-phromsurin
นางสุวิมล พรมสุรินทร์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
Tipawan-sudta
นางสาวทิพวรรณ สุดตา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
suwapat-kongjak 
 นางสาวสุวภัทร โขงจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  
 
ฝ่ายบัญชี
  Patchara-Somkurea-2
 นางสาวพัชรา  สมเครือ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
rungnapha-panjakun-2
นางรุ่งนภา  ปัญจขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
jaruwan-wongmaneewan
นางจารุวรรณ วงศ์มณีวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
sukanya-hluongsorn-2
นางสุกัญญา ห่วงศร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  aree-takang-2
 นางอารีย์ ทาแกง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
tanyarat-tumdee-2
นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222