กองคลัง
Patchara-Somkurea-2  
 นางสาวพัชรา  สมเครือ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ฝ่ายการเงิน
  black
 
 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
supadtra-mahawan-2
นางสาวสุพัตรา มหาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Natchaporn-Vannajak
นางสาวณัฏฐ์ชพร  วรรณจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
girada-pongrangsri
นางสาวจิลดา ปงรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
suwimon-phromsurin
นางสุวิมล พรมสุรินทร์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
Tipawan-sudta
นางสาวทิพวรรณ สุดตา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 
 
suwapat-kongjak
นางสาวสุวภัทร โขงจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
  
 
ฝ่ายบัญชี
  Patchara-Somkurea-2
 นางสาวพัชรา  สมเครือ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
rungnapha-panjakun-2
นางรุ่งนภา  ปัญจขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
jaruwan-wongmaneewan
นางจารุวรรณ วงศ์มณีวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
sukanya-hluongsorn-2
นางสุกัญญา ห่วงศร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
ฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
  tanyarat-tumdee-2
 นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
tanyarat-tumdee-2
นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

Napathip-Sington
นางสาวนภาทิพย์  สิงห์ทอน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 thatchol-intanin
นางสาวทัชชล อินต๊ะนิล 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Chanachida-Detprom
นางสาวชนัญชิดา  เดชพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Metinee-Mala
นางเมธินี  มาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 Jaruwan-Pairod
นางสาวจารุวรรณ  ไพโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
warangkana-kampakkaew
นางสาววรางคณา กำแพงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 Sirinnicha-Chaiwong
นางสาวสิรินทร์นิชา ไชยวงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

Seetong-Pechsee
นางศรีทอง  เพชรศรี
คนงานทั่วไป
Chakkapong-Charusalaipong
นายจักรพงษ์  จารุไสลพงษ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
 supachai-muangkham
นายศุภชัย  เมืองคำ
พนักงานขับรถยนต์
 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 Wichai-Namwong
 นายวิชัย  นามวงศ์
 คนงานทั่วไป
thitima-pholmag
นางสาวฐิติมา ผลมาก
คนงานทั่วไป
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222