กองกิจการสภา อบจ.
  Tanaphat-Sooktoul-2
นางธนพรรธน์ สุขตัว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รักษาราชการแทน ผอ.กิจการสภา อบจ. 
 
ฝ่ายการประชุมสภา
  black
 
 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
Pattarajit-Seesiadngam-2
นางภัทรจิตร สีเสียดงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
prasert-phormphao-3
นายประเสริฐ พรหมเผ่า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
ฝ่ายกิจการสภา
  Lumdoun-Jaikaew-2
 นางลำดวน ใจแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
  Tiwa-Banjong-2
 นางสาวทิวา บรรจง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  Tanaphat-Sooktoul-2
 นางธนพรรธน์ สุขตัว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
niroot-namtaisong-2
นายนิรุต นามไธสงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

Mongkol-Inphirud
นายมงคล  อินพิรุด
พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

Pennapar-Tinnok
นางสาวเพ็ญนภา  ถินนอก
คนงานทั่วไป
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222