กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

สำนักปลัด อบจ.
  tawatchai-permkorn-2
 นายธวัชชัย เพิ่มกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  mayuree-hemhirun-2
 นางมยุรี เหมหิรัณย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
kanjapob-chaimuang-2
นายกัญจภพ ไชยเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
nitaree-weerawichaino-2
นางสาวณิตารีย์ วีระวิชัยโน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
mongkon-honghin
นายมงคล หงษ์หิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 Sangwarl-Wongwarl
สิบเอกสังวาลย์ วงศ์วาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  tawatchai-permkorn-2
นายธวัชชัย เพิ่มกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
supawadee-juntar
นางสาวสุภาวดี จันตา 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 Nattanun-Sriwipart
นางณัฐนันท์ ฟองคำ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
Sunanta-Sriwiraj
นางสาวสุนันทา ศรีวิราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
nattiraporn-siripiyapinyakul
นางณัฏฐิราภรณ์ ศิริปิยะภิญญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
Kanyapak-Duongchaiya
นางสาวกัญญาภัค ดวงไชยยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
ฝ่ายนิติการ
  rujira-sasom-2
นางสาวรุจิรา สะสม
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
sagiam-nundee
นายเสงี่ยม นันดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tannaree-Saisunkthongphapar-2
นางสาวธัญญ์นรี สายสังข์ทองปาภา
นิติกรชำนาญการ
rujira-sasom-2
นางสาวรุจิรา สะสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
wanpen-choojui-3 
 นางวันเพ็ญ ชูจุ้ย
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Jamjun-Kaewsai
นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Watcharin Jaipern
นายวัชรินทร์ ใจเพลิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
petcharin-tamwong
นางสาวเพชรินทร์ ตามวงศ์
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
wiparat-wittayalai
นางวิภารัตน์ วิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
adison-yowabute-3
นายอดิสร โยวบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
naret-ruglao
นายนเรศ รักเหล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
cherdchai-kaewnarin
นายเชิดชาย แก้วนรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
 
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
tawatchai-permkorn-2
นายธวัชชัย เพิ่มกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
adun-namwong-2
นายอดุลย์ นามวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222