หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.พะเยา

 

  bunto2
 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
pum
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
long-tai
นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
 
tawatchai-permkorn-2
นายธวัชชัย เพิ่มกร
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
Tanaphat-Sooktoul-2
 นางธนพรรธน์ สุขตัว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รักษาราชการแทน ผอ.กิจการสภา อบจ.
poror-jantip-nunta-2
นางสาวจันทร์ทิพย์ นันทะ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
Patchara-Somkurea-2
นางสาวพัชรา สมเครือ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
pum
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 
ladda-thongta-2
นางสาวลัดดา ทองทา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
รักษาราชการแทน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
chadchadaporn-kangrang
นางชัชฎาพร แข็งแรง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222