กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.พะเยา

 

  bunto2
 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
pum
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 long-tai
นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
 
tawatchai-permkorn-2
นายธวัชชัย เพิ่มกร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
Poror-Adun-Wongchangngern-2
นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองกิจการสภา
 
poror-jantip-nunta-2
นางสาวจันทร์ทิพย์ นันทะ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
Por-Or-Malinee
นางมาลินี วัชระวรกานต์
ผอ.กองคลัง
Poror-Adun-Wongchangngern-2
นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผอ.กองช่าง
 
Por-Or-Narinda
นางณรินดา ดารุณภักดี
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
chadchadaporn-kangrang
นางชัชฎาพร แข็งแรง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222