หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.พะเยา

 

  bunto1
 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
pum
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
prajuab-intachuai
นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
 
prajuab-intachuai
นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
PorOr-Suwat-Khornpikul
นายสุวัติ ขอนพิกุล
ผอ.กองกิจการสภา
 
poror-jantip-nunta
นางสาวจันทร์ทิพย์ นันทะ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
 
pum
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
Poror-Adun-Wongchangngern-2
นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผอ.กองช่าง
 
ladda-thongta-2
นางสาวลัดดา ทองทา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผอ.พัสดุและทรัพย์สิน 
chadchadaporn-kangrang
นางชัชฎาพร แข็งแรง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222