กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

     ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 1 คน รองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามอายุของสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 4 ปี และสมาชิกสภาฯ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 24 คน 
 สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ
  somned
 นายสมเนตร มุสิกะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
intaow 
นายอินเต้า ปัญจขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
thaweesak
นายทวีศักดิ์ คำวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอเมือง
intaow 
นายอินเต้า ปัญจขันธ์
ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๑
 
 
 ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๒
anuwad 
นายอนุวัฒน์ ใจบุญ
ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๓
 
 
 ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๔
chutikan 
นางชุติกาญจน์ พัวศิริ
ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๕
thaweesak
นายทวีศักดิ์ คำวงษา
ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง เขต ๖
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอเชียงคำ
toan 
นายต่วน ใจสุข
ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ เขต ๑
Thawatchai
นายธวัชชัย ใจดี
ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ เขต ๒
boonsin 
นายบุญสินธ์ มังคลาด
ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ เขต ๓
sonched
นายศรเชษฐ พัวพันธ์รักษกุล
ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ เขต ๔
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอดอกคำใต้
nikhum 
นายนิคม ศรีวิราช
ส.อบจ.เขตอำเภอดอกคำใต้ เขต ๑
wiched
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์
ส.อบจ.เขตอำเภอดอกคำใต้ เขต ๒
boondech 
ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร
ส.อบจ.เขตอำเภอดอกคำใต้ เขต ๓
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอปง
 
ส.อบจ.เขตอำเภอปง เขต ๑
 
ส.อบจ.เขตอำเภอปง เขต ๒
sawean 
นายเสวียน มะโนชัย
ส.อบจ.เขตอำเภอปง เขต ๓
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอจุน
boonsub 
นายบุญสืบ บัวตูม
ส.อบจ.เขตอำเภอจุน เขต ๑
chumnan
นายชำนาญ   บัวแดง
ส.อบจ.เขตอำเภอจุน เขต ๒
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอแม่ใจ
phubed 
นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ 
ส.อบจ.เขตอำเภอแม่ใจ เขต ๑
somned
นายสมเนตร มุสิกะ
ส.อบจ.เขตอำเภอแม่ใจ เขต ๒
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอภูซาง
saman 
นายสมาน หัวนา
ส.อบจ.เขตอำเภอภูซาง เขต ๑
weerapon
นายวีระพล อินปั๋น
ส.อบจ.เขตอำเภอภูซาง เขต ๒
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอภูกามยาว
apiched 
นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง
ส.อบจ.เขตอำเภอภูกามยาว
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอเชียงม่วน
narumon 
นางนฤมล บัวชุม
ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงม่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222