ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว บริเวณสนามกีฬา อบจ.พะเยา 24/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (61 – 65) ของ อบจ.พะเยา 22/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายเอ็นตัดหญ้าแบบเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-055-46-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองแผนและงบประมาณ) 17/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-1058 สำหรับใช้ประจำส่วนกลาง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนสายปง – เชียงม่วน อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-420-56-0009 14/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) หมายเลขทะเบียน บฉ-2467 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) 14/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 14/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-420-50-0066 14/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อผ้าฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง 13/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บพัสดุโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 09/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 1 เฟส 2 สาย 15 (45 แอมป์) 09/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บพัสดุโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 09/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือขุดผักตบชวา ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค-262 พะเยา รหัสพัสดุ อบจ.พย. 056-033-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ่อบาดาล ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลาง งานเลขานุการปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7837 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson L 220 se-6302381 หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-481-45-170 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ฝายแก้ว บ้านหนองท่าควาย ม.7 ต.นาปรัง ถึง บ้านเหล่า ม.9 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค-4041 ซึ่งใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกิจการของ กองช่าง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-420-59-097 (กองกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังตลาดบ้านดอนชัย เขตเทศบาลปง ม.11 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำพระ บ้านห้วยเฟือง ม.4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เชื่อม ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล. ลำห้วยต้นตุ้ม บริเวณบ้านนางวะ ภูศิริ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง ม.13 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 18/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในงานสำรวจและออกแบบทาง สะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในงานสำรวจและออกแบบทางสะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Asphaltic Concrete) จำนวน 250 ตัน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน สายบ้านหล่ายทุ่ง – บ้านท่าฟ้าใต้ ต.เชียงม่วน เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายบ้าน บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ เชื่อม ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข ม.9 ต.ศรีถ้อย เชื่อม บ้านสันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย หมายเลข 086-500-58-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้า ธงชาติไทย ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ว.ป.ร. และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานพระราชพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกันคอมพิวเตอร์ในกรณีไฟฟ้าดับ ของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พะเยา 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำ ม.9 ต.สบแวน อ.เชียงคำ เชื่อม ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222