สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ( จัดซื้อ )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ( จัดจ้าง )
สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ( สอบราคา )
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม 2563
lสรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)
สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการสอบราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ในปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)
สรุปผลการดำนเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
6 ส.ค. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
5 ก.ค. 61 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
7 มิถุนายน 2561 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
30 เม.ย. ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
4 เม.ย. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
6 มี.ค. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 ก.พ. 61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
2 ก.พ. 61 - ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
20 ต.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4
9 ต.ค. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2 ส.ค. 60 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
25 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
24 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
12 ก.ค. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
12 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ไตรมาส 1)
12 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2)
13 มิ.ย. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
11 พ.ย. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
13 ต.ค. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
12 ก.ย. 59 - ประกาศการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3)
24 ก.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
9 ส.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 - มิถุนายน 2558
30 มี.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
30 ก.ย. 58 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222