หัวข้อข่าว  :     
ร่วมงาน "กาแฟยามเช้า"
 
ประจำวันที่  :
15  มีนาคม  2556
 
รายละเอียด  :
              เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2556  ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา  ร่วมงาน  “กาแฟยามเช้า”  และร่วมตักบาตรข้าวเหนียว  ณ  บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม
             จังหวัดพะเยา  ได้กำหนดจัด  “กาแฟยามเช้า”  ในวันพุธที่สองของเดือน  เป็นประจำทุกเดือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  สำหรับในเดือนมีนาคม  2556  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  เป็นเจ้าภาพ

     

 
วิภารัตน์   ข่าว/ web site
กชพร   ภาพ
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th