หัวข้อข่าว  :     
อบจ. พะเยา  จัดอบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์ยางและการจัดการสวนยาง
 
ประจำวันที่  :
18  มิถุนายน  2555
 

 

 

 
รายละเอียด  :

              วันนี้  ( 18  มิ.ย.  55 )  ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านจำไก่  ตำบลสันโค้ง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา   นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร  “การขยายพันธุ์ยางพาราและการจัดการสวนยาง”  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่  ได้มีความรู้ในการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราจากเมล็ดพันธุ์  การขยายพันธุ์ยางพารา  การจัดสวนยางพารา  และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้  ลดปัญหาความยากจน  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพหนึ่งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพะเยา   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  100  คน  แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ
              สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้   ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา  สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพะเยา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพะเยา  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 

 
วิภารัตน์ / จักรพงษ์  : ข่าว/web site
อดิสร / จักรพงษ์ /  อารีรัตน์   :  ภาพ
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th