ประวัติ อบจ.
วิสัยทัศน์ อบจ. พะเยา
ยุทธศาสตร์ อบจ. พะเยา
นโยบาย นายก อบจ. พะเยา
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร อบจ. พะเยา
สภา อบจ. พะเยา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองกิจการสภา
กองคลัง
กองแผนและงบประมาณ
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
  กระบวนการด้านการให้บริการ
  ขั้นตอนการยื่นชำระภาษี
รับชำระภาษีโรงแรม - น้ำมัน
 
แบบฟอร์มชำระภาษีโรงแรม
แบบฟอร์มชำระภาษีน้ำมัน
บริการรถบัสปรับอากาศ
  การติดต่อขอเข้าศึกษาดูงาน
อุทยานการเรียนรู้ฯ

  วันเปิดทำการของอุทยาน
การเรียนรู้ฯ
  ขั้นตอนการใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
     
   
     
 
 
     
     
   
 
 

       

 
 
 
     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000
โทร. 0-5440-9400-3     Fax   0-5443-1222, 0-5440-9419
Email : ppao@py-pao.go.th